imx6 - Podmínky pro užívání

Zavazuji se, že na forum IMX6 (www.imx6.org) neuveřejním takový diskusní příspěvek, který by byl schopen naplnit skutkovou podstatu trestného činu podle §§ 198, 198a, 199, 205, 206 trestního zákona, jakož i dalších, tam uvedených trestných činů a pokud tak učiním, bude to na moji vlastní odpovědnost.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s ustanoveními trestního zákona, která charakterizují výše uvedené trestné činy, a to

§ 198 - Hanobení národa, rasy a přesvědčení

1. Kdo veřejně hanobí
1. některý národ, jeho jazyk nebo některou rasu, nebo
2. skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
2. bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.

§ 198a - Podněcování k národnostní a rasové nenávisti

1. Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu nebo rase nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
2. Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

§ 199 - Šíření poplašné zprávy

1. Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až a jeden rok nebo peněžitým trestem.
2. Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1, ač ví, že je nepravdivá a může vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa, sdělí podniku nebo organizaci nebo policejnímu nebo jinému státnímu orgánu anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.
3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
4. spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 opětovně, nebo
1. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v hospodářském provozu nebo hospodářské činnosti podniku nebo organizace nebo v činnosti státního orgánu anebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 200
Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu způsobí, byť i z nedbalosti, nebezpečí vážného znepokojení, malomyslnosti nebo poraženecké nálady alespoň u části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 205 - Ohrožování mravnosti

1. Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
2. Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení
1. nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo
2. je na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

§ 206 - Pomluva

1. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
2. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Jsem si vědom, že diskusní příspěvky nesmějí být v rozporu s právem na ochranu osobnosti a že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

Beru na vědomí, že spolecnost TEX CZ a.s., nenese odpovědnost za obsah příspěvků jednotlivých diskusních skupin.

Beru na vědomí, že spolecnost TEX CZ a.s., má právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit skutkovou podstatu některého z trestných činů nebo by porušovaly nebo mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob odstranit z diskusního fota imx6 (www.imx6.org) V tomto případě spolecnost TEX CZ a.s. neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které takový příspěvek uveřejnily.


Zpět na přihlašovací formulář

cron